Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας (Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιείται, μετά από γονική συγκατάθεση, έρευνα στη β΄ Γυμνασίου με τίτλο : “Η επεξεργασία των μη κανονικών δομών στην ελληνική γλώσσα”. Η περίοδος υλοποίησής της ορίζεται από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο 2023 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Δέσποινα Παπαδοπούλου (Καθηγήτρια Γλωσσολογίας) και Υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Ελισάβετ Ιωαννίδου (ΠΕ02). Η έρευνα μελετά  την ανάγνωση και κατανόηση προτάσεων της ελληνικής από φυσικούς ομιλητές και φυσικές ομιλήτριες της γλώσσας. Επίσης, εξετάζει την επίδραση παραγόντων που έχουν σχέση με το προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών (π.χ. ηλικία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο) αλλά και με γνωστικές (π.χ. μνήμη) και μεταγλωσσικές (π.χ. μεταγλωσσική ενημερότητα) τους δεξιότητες. Πέρα από τη σπουδαιότητα της εμπειρίας συμμετοχής σε μια γλωσσολογική έρευνα που αξιοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν σ’ αυτή, η προστιθέμενη αξία της έρευνας έγκειται στη δυνατότητα να ελέγξουν με τρόπο άμεσο και χωρίς κανένα κόστος την επίδοσή τους σχετικά με διάφορες γνωστικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες. Σε ένα σχολείο που στοχεύει στην πολύπλευρη ανάδειξη των μαθητικών δεξιοτήτων κάθε ερευνητική προσπάθεια ως μέρος της ευρύτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας διευρύνει τους μαθησιακούς ορίζοντες και βελτιώνει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου το ΠΣΠΘ υποστηρίζει και προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα, καθώς θεωρούμε ότι έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στο έργο των εκπαιδευτικών όσο και στο γνωσιακό υπόβαθρο των μαθητών/τριών μας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της ανωτέρω ερευνητικής συνεργασίας!