Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ, από το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών και η κατάρτιση των αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης, για την επιλογή των εκπαιδευτικών που, κατά κλάδο και ειδικότητα, θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία το σχολικό έτος 2020-2021 στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ).

Μετά την κατάρτιση των πινάκων και την εξέταση των ενστάσεων θα οριστούν οι ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Τους αναπροσαρμοσμένους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για το ΠΣΠΘ μπορείτε να δείτε για το Δημοτικό εδώ και για το Γυμνάσιο – Λύκειο εδώ.