Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ, από το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) η επιλογή των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία και η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, για την επιλογή των εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία το σχολικό έτος 2020-2021 στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ).

Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για το ΠΣΠΘ μπορείτε να δείτε για το Δημοτικό εδώ και για το Γυμνάσιο – Λύκειο εδώ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του Π.Σ.Π.Θ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε.Π.Π.Σ..