Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

ΕΠΕΣ 2021 – 2022

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο Π.Σ.Π.Θ.

2021-2022

ΕΠΕΣ 2020-2021

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο Π.Σ.Π.Θ.

2020-2021

ΕΠΕΣ 2019-2020

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο Π.Σ.Π.Θ.

2019-2020

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους:

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)
Καθηγητής Α.Π.Θ.
kge@auth.gr

ΡΩΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αντιπρόεδρος)
Διευθύντρια Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου
rossiou@sch.gr

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Γραμματέας)
Εκπαιδευτικός στο Πειρ. Γ/σιο & Λύκειο
alexandra.mauridou@gmail.com

ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ60
tsavdarian@gmail.com

ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ70
pkliapis@gmail.com

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ03
poulosgeorg@yahoo.com

ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Προϊσταμένη 1/θ Πειρ. Ν/γείου
stavrouli.mast@yahoo.gr

ΛΑΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Διευθύντρια Π.Δ.Σ.
mlagouri@gmail.com

ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκπαιδευτικός στο Πειρ. Δημοτικό
garitsis8@gmail.com

Άρθρο 17

Νόμος 4692 –

ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020

 

 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., μπορεί να συνιστάται κοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε συνδέονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 είτε όχι. Για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη των περ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ομοίως το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1. Τα σχολεία που έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 204217/Δ6/24-12-2019, ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν, υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται σύμφωνα την παρούσα.

3. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων,

β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του,

γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,

στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π.,

ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19,

θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19,

ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και

ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.

Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως μέλη των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. νοούνται τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

5. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Σε συνεννόηση με το ΕΠ.Ε.Σ. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.

6. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.