Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Π.Σ.Π.Θ.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Πειραματικό Σχολείο

Φοίτηση – Απουσίες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (10645/ΓΔ4/23-01-2018) η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες πλέον ΔΕΝ διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και ανέρχονται στον αριθμό των 114 απουσιών.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής (πάνω από 114) είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Μόνο για το σχολικό έτος 2017-2018 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

  1. για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,
  2. ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και
  3. δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 (ειδικές περιπτώσεις)

Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση ο γονιός – κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του μαθητή. Από την άλλη μεριά και το σχολείο θα σας ενημερώνει εβδομαδιαίως για το σύνολο των απουσιών των μαθητών (με email ή με SMS ή τηλεφωνικά ή με επιστολή).

Σας προτείνουμε να υπάρχει μέριμνα ώστε οι μαθητές να μην πραγματοποιούν απουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Όταν οι απουσίες ενός μαθητή πλησιάζουν γρήγορα τα όρια, τότε υπάρχει κίνδυνος τα όρια αυτά να ξεπεραστούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.