Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνουμε τους γονείς ή/και κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών εισακτέων μαθητών/ τριών στην Α΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο μας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της συγκεκριμένου/ης μαθητή/τριας στην Α΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του ΒΠΓ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022..

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα ενημερωθούν άμεσα από την Διευθύντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και θα τους ζητηθεί εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μας, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και η Διευθύντρια προχωρά στον/στην επόμενο/η επιλαχόντα/ούσα.

Μετά τις αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες/ούσες, θα αναρτηθεί μέχρι και την Τρίτη 31-5-2022 ο τελικός πίνακας εισακτέων, στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών.

Τη σχετική Υπ. Απόφαση και το πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης στο παράρτημα αυτής μπορείτε να δείτε εδώ.