Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΣΠΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ, από το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών και η κατάρτιση των αναπροσαρμοσμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης, για την επιλογή των εκπαιδευτικών που, κατά κλάδο και ειδικότητα, θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία το σχολικό έτος 2020-2021 στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ).

Μετά την κατάρτιση των πινάκων και την εξέταση των ενστάσεων θα οριστούν οι ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Τους αναπροσαρμοσμένους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για το ΠΣΠΘ μπορείτε να δείτε για το Δημοτικό εδώ και για το Γυμνάσιο – Λύκειο εδώ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΠΘ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ, από το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) η επιλογή των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία και η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, για την επιλογή των εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή θητεία το σχολικό έτος 2020-2021 στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ).

Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για το ΠΣΠΘ μπορείτε να δείτε για το Δημοτικό εδώ και για το Γυμνάσιο – Λύκειο εδώ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες του Π.Σ.Π.Θ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
Διαβάστε Περισσότερα